skip to Main Content

Caring & Daring – att få växa utifrån en trygg bas med empati, engagemang och delaktighet mot ett självständigt liv med så hög livskvalitet som möjligt

Vårt arbetssätt

Målet är att öka självkänslan och optimera våra brukares förmågor att så småningom klara ett mer självständigt boende. Dit når vi genom att integrera vårt miljöterapeutiska synsätt med ett kognitivt förhållningssätt, motiverande samtal och en genomtänkt verksamhetsstruktur.

Resursteam med anpassat förhållningssätt

Vårt arbetssätt bygger på gedigna teoretiska kunskaper, lång praktisk erfarenhet, kontinuerlig kompetensutveckling, stort engagemang, mycket glädje och ständiga förbättringar. Vi ger en trygg och säker bas med ett personligt och professionellt boende där den enskilde får det stöd och den hjälp som krävs för att praktiskt klara sin livssituation och motiveras till utveckling och självständighet.

På Mellbygård arbetar vi i team med en sjuksköterska och tre undersköterskor för bästa möjliga kontinuitet. Teamet ansvarar för den individuella planeringen kring varje enskild brukare. Målsättningen med rehabiliteringen är att nå ett så självständigt liv som möjligt.

Individuell kartläggning/Genomförandeplan

Tillsammans med brukaren gör vi en nulägesanalys med hjälp av Mellbygårds stödbehovsbedömning, baserad på DUR (Dokumentation, Utvärdering och Resultat) eller med CAN-skattningsskalan (Camberwell Assessement of Need) Därefter utvärderar vi brukarens nuvarande livssituation och behov. Våra insatser struktureras utifrån funktionsnivån och upprättas i den enskildes genomförandeplan.

Alla insatser dokumenteras i  genomförandeplanen, där det beskrivs vad som ska göras och av vem. Utifrån planen arbetar vi med målinriktad träning av vardagen, med fokus på vardagliga rutiner, sociala färdigheter, problemlösning och struktur på dagar, tider och aktiviteter.

ADL-träning – Boendeträning – Social träning

Träningen bygger främst på samtal och träning i aktiviteter som rör det dagliga livet. Funktionsnivån är avgörande för hur träningen läggs upp för ett självständigare liv. Utifrån genomförandeplanen arbetar vi med att ta tillvara varje enskild persons potential och funktionsförmåga. Problemlösning, tydlig struktur, kontinuitet, veckoschema, bryta isolering och passivitet är några av de insatser vi bearbetar för att stärka och hjälpa personen att klara av vardagen och ett självständigt liv.

arbetssatt_personal

arbetssatt_papper

arbetssatt_ADL

Back To Top